Örsi-tó

Örsi-tó

 

Hírek és információk

 

BICSKEI BARÁTSÁG

H O R G Á S ZE G Y E S Ü L E T

BICSKE

A L A P S Z A B Á L Y A

Eredeti alapszabályt az alakuló közgyűlés 1972. március 1-én hagyta jóvá

EGYSÉGES SZERKEZETBEN A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL

1989.07.13-án,  264/1989., VALAMINT

 2006.01.24-én, 264/2006., VALAMINT 2011.01.13-ÁN, 264/2011.,

VALAMINT 2016.01.24-én, 160224

 SZÁM ALATT ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁSOKKAL

I.

Az egyesület adatai

 1. Az egyesület neve:          Bicskei Barátság Horgász Egyesület
 2. Az egyesület székhelye: 2060 Bicske, Pf. 73.

A mindenkori gazdasági vezető lakcíme

 1. Pecsétje:                         Körbélyegző: Köralakban: Barátság Horgász Egyesület Bicske, Pf.:73. Középen egy horog, benne „1967”.

Hosszbélyegző: BARÁTSÁG HORGÁSZ EGYESÜLET BICSKE, Pf.: 73.

 1. Az egyesület – melynek alapszabályát az alakuló közgyűlés 1972. március 1.-én hagyta jóvá - határozatlan időre jött létre és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülései jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) alapján folytatja tovább működését.
 2. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

II.

Az egyesület célja, feladata

Az egyesület célja és feladata:

 1. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése és rendszeres egyesületi élet szervezése
 2. Tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása
 3. Nevelés a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a jó közösségi szellem kialakítására, a természet szeretetére – védelmére és a környezetvédelmi szabályok betartása
 4. A halállomány védelmének biztosítása és a horgászatra vonatkozó jogszabályok, valamint az Országos Horgászrend betartása
 5. Fellépés az orvhalászat ellen, e tekintetben a hatóságok segítése

A vizek tisztasága és a természet védelme, figyelembe véve a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által meghatározott fejlesztési és természetvédelmi intézkedéseket.

 1. A tagok számára lehetőség biztosítása a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítására.
 2. Halfogó horgászversenyek rendezése

III.

A vagyoni hozzájárulás

 1. Az egyesület rendes tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek.
 2. A tagdíj összege: az évente összehívott közgyűlés határozza meg.
 3. A tag a tagdíj összegét legkésőbb minden év március 31-ig köteles az egyesület házipénztárába befizetni.
 4. Az újonnan belépő rendes tag belépéskor vagyoni hozzájárulásként a közgyűlés által meghatározott egyszeri belépési díjat köteles fizetni.
 5. Az egyesület vagyonával a mindenkori, érvényes területi jegyet váltott tagok rendelkeznek.

IV.

A tagság

 • Az egyesületnek rendes és tiszteletbeli tagjai lehetnek.
 • Az egyesület rendes tagja lehet az a természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki, illetőleg amely,
 1. az egyesület célkitűzéseivel egyetért,
 2. az alapszabályban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek ismeri el,
 3. vállalja az egyszeri belépési és a tagsá
 4. a célok megvalósítása érdekében az egyesület tevékenységében aktívan részt kíván venni,
 5. gi díj határidőben történő megfizetését,
 • Az egyesület tiszteletbeli tagja az Elnökség felkérésére és a közgyűlés döntése alapján az a természetes személy lehet, aki a horgász sport és szabadidős tevékenység népszerűsítése, gyakorlása, ezzel összefüggésben a környezet és természetvédelem területén az egyesület célkitűzéseit és működését kimagasló tevékenységével segíti és támogatja.

V.

A tagsági jogviszony keletkezése

 1. A rendes tag felvételével kapcsolatos döntés az Elnökség hatáskörébe tartozik.
 2. Az egyesület rendes tagjai közé történő felvételt az erre rendszeresített belépési nyilatkozat Elnökséghez történő benyújtásával lehet kérelmezni. A tagfelvételi kérelemről az Elnökség a kérelem beérkezését követő 30 napon belül egyszerű szótöbbséggel dönt. A döntésről annak meghozatalától számított 8 napon belül az Elnökség a kérelmezőnek igazolható módon írásbeli értesítést küld.
 3. A rendes tag felvételével kapcsolatos elutasító döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.
 4. A tiszteletbeli tagnak felkért személy legkésőbb a közgyűlést megelőző 15. napig előzetesen nyilatkozik, hogy a felkérést és az alapszabály reá vonatkozó feltételeit elfogadja és erről az Elnökséget írásban tájékoztatja. A tiszteletbeli tagságról a közgyűlés évente egy alkalommal az előző évi beszámoló elfogadását tárgyaló éves rendes közgyűlésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A döntésről annak meghozatalától számított 8 napon belül az Elnökség az érintettnek igazolható módon  írásbeli értesítést küld.
 5. A tiszteletbeli taggá történő választás tárgyában hozott elutasító döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

VI.

A tagsági jogviszony megszűnése

 1. A rendes és a tiszteletbeli tag tagsági jogviszonya megszűnik:
  • a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,
  • kilépéssel,
  • a tag kizárásával.
 2. A rendes tag tagsági jogviszonya az 1.) pontban foglaltakon túl megszűnik az egyszeri belépési díj vagy a tagdíjbefizetés elmulasztása miatti egyesület általi felmondással.
 3. A tagsági jogviszonyát a rendes és a tiszteletbeli tag az egyesület Elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony megszűnésének időpontja – ha a tag más jövőbeni időpontot nem határoz meg - a nyilatkozat Elnökséghez történő megérkezése napja.
 4. A közgyűlés – az Elnökség előterjesztésére – 30 napos határidővel felmondhatja annak a rendes tagnak a tagsági jogviszonyát, aki az egyszeri belépési díjat vagy a tagdíjat annak esedékességét követően önhibájából, az erre történő írásbeli felszólítás ellenére is elmulasztja megfizetni. A fizetési kötelezettségre felszólító írásbeli értesítésben a tag számára 30 napos határidőt kell biztosítani a hátralék megfizetésére, egyidejűleg az Elnökség köteles figyelmeztetni a tagot a tagsági jogviszony felmondással történő megszüntetésére, mint jogkövetkezményre.
 5. A tagsági jogviszony felmondásáról a soron következő közgyűlésen nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt a közgyűlés. A határozatot annak meghozatalától számított 8 napon belül az érintett részére igazolható módon meg kell küldeni.
 6.  A felmondásról szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.
 7. A közgyűlés – a Fegyelmi Bizottság előterjesztésére – kizárhatja a rendes vagy tiszteletbeli tagot, jogszabályt, az egyesület alapszabályát, közgyűlési határozatát vagy fegyelmi szabályzatát súlyosan vagy ismételten sértő illetve az egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás tanúsítása esetén. Tagkizáráshoz vezető ok lehet különösen, ha a tag szándékosan veszélyezteti az egyesület céljának megvalósítását, az egyesület tevékenységét, illetve az egyesület céljával, tevékenységével összefüggő vagy azt érintő bűncselekményt követ el. A kizárási eljárást bármely egyesületi tag vagy szerv kezdeményezheti. Az eljárás lefolytatására az alapszabály VII. fejezetében foglaltak az irányadóak.
 8. A 7.) pontban szabályozott kizárásról a Fegyelmi Bizottság javaslata alapján, a soron következő közgyűlésen nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt a közgyűlés. Az indokolással és a jogorvoslati tájékoztatással ellátott határozatot annak meghozatalától számított 8 napon belül az érintett tag részére igazolható módon meg kell küldeni.
 9. A kizárásról rendelkező határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, a kizárt tag a Székesfehérvári törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát.

VII.

Jogszabályt, alapszabályt vagy egyesületi határozatot sértő vagy az egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények és eljárás szabályai

 1. A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő vagy az egyesület céljával összeegyeztethetetlen tagi magatartás tényét és jogkövetkezményeit megállapító eljárást – ide nem értve a vagyoni hozzájárulás nem teljesítésének esetét - az egyesület Fegyelmi Bizottságánál bármely egyesületi tag vagy más szerv kezdeményezheti. A kezdeményezést tartalmazó bejelentést részletes indokolással – elkövetés helye, időpontja, a magatartás leírása, elkövető és esetleges tanúk megjelölése - alátámasztva írásban kell megküldeni a Fegyelmi Bizottsághoz. 
 2. Ha az 1.) pontban hivatkozott tények bekövetkezése óta több mint egy év eltelt eljárás már nem indítható.
 3. Az eljárást a Fegyelmi Bizottság a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belül lefolytatja.
 4. A Fegyelmi Bizottság tagjaként nem vehet részt az eljárásban az aki, vagy akinek a hozzátartozója az ügyben érintett.
 5. A Fegyelmi Bizottság ülése nyilvános, de az eljárás alá vont tag kérelmére zárt ülést lehet elrendelni.
 6. Az eljárás során a Fegyelmi Bizottság az eljárás alá vont tagot jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja lehetőséget biztosítva számára, hogy védekezését előterjessze, álláspontját közölje. A meghallgatás időpontjáról és helyéről az érintett tagot legalább 5 nappal korábban igazolható módon értesíteni kell. Az érintett értesítése ellenére történő távolmaradása a meghallgatás megtartását, az eljárás lefolytatását nem befolyásolja, de erre a tényre az érintett tag figyelmét a meghallgatásáról szóló értesítésben előzetesen fel kell hívni.
 7. A Fegyelmi Bizottság a tényállás tisztázása érdekében más személyeket is meghallgathat illetve egyéb rendelkezésére álló bizonyítékot is figyelembe vehet.
 8. A Fegyelmi Bizottság a tényállás tisztázását követően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hoz határozatot az ügyben. Amennyiben a bizottság jelenlévő tagjainak száma két fő, a határozathozatalhoz egyhangú döntés szükséges.
 9. A Fegyelmi Bizottság határozatában

a.)        megszünteti az eljárást, amennyiben jogszabály, az alapszabály vagy az egyesületi határozatot sértő vagy az egyesület céljával összeegyeztethetetlen tagi magatartás ténye az eljárás alá vont taggal szemben nem állapítható meg, 

b.)        írásbeli figyelmeztetésben részesíti az egyesületi tagot, ha vele szemben jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő vagy az egyesület céljával összeegyeztethetetlen tagi magatartás ténye megállapítást nyer,

c.)        indítványozza a közgyűlés felé az egyesületi tag kizárását figyelemmel az alapszabály VI. fejezet 7.) pontjában foglaltakra.

 1. A Fegyelmi Bizottság indokolással és jogorvoslati tájékoztatással ellátott határozatát a meghozataltól számított 8 napon belül az eljárás alá vont tag részére postai úton igazolható módon meg kell küldeni.
 2. A Fegyelmi Bizottság 9.) a.) pont szerinti határozata ellen jogorvoslatnak helye nincs.
 3. A Fegyelmi Bizottság 9.) b.) és c.) pontja szerinti határozattal szemben az eljárás alá vont tag a közléstől számított 15 napon belül az Elnökséghez címzett fellebbezést nyújthat be.
 4. A fellebbezés tárgyában az Elnökség soron következő ülésén egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt.
 5. A fellebbezéssel érintett határozatot az Elnökség a fellebbezés elutasítása mellett helyben hagyja vagy megváltoztatja. Az Elnökség indokolással ellátott határozatát annak meghozatalától számított 8 napon belül az eljárás alá vont tag részére postai úton igazolható módon meg kell küldeni. Az Elnökség határozata ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

VIII.

A tagok jogai

 1. Az egyesület rendes tagja jogosult:
 2. az egyesület tevékenységében, rendezvényein részt venni,
 3. az egyesület által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni
 4. a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni,
 5. az egyesület irataiba betekinteni,
 6. arra, hogy az egyesület vezető tisztségviselőjévé, Felügyelő vagy Fegyelmi Bizottsági tagjává válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
 7. Az egyesület tiszteletbeli tagja jogosult:
 8. az egyesület rendezvényein részt venni,
 9. az egyesület által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni,
 10. a közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni, javaslatokat és észrevételeket tenni

IX.

A tagok kötelezettségei

 1. Az egyesület rendes tagja:
 • nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét,
 • köteles az alapszabályban meghatározott vagyoni hozzájárulásokat azok esedékességéig megfizetni
 • köteles jelen alapszabály, az egyesület döntéshozó szervei határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani,
 • a környezet, és természetvédelemmel összefüggő magatartást tanúsítani, a vizek tisztasága felett őrködni
 • a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, rendelkezéseket betartani
 • nyilvántartott adataiban történt változásokat a változást követő 30 napon belül az Elnökséghez bejelenteni
 1.  Az egyesület tiszteletbeli tagja:
 • köteles jelen alapszabály, az egyesület döntéshozó szervei határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani
 • nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét,
 • nyilvántartott adataiban történt változásokat a változást követő 30 napon belül az Elnökséghez bejelenteni

X.

Az egyesület tagjainak jegyzéke

Az egyesület Elnöksége a tagságról tagnyilvántartást vezet, mely a mindenkor hatályos alapszabály mellékletét képezi. A tagjegyzék nem nyilvános.

XI.

Az egyesület szervei

Az egyesület szervei:

 1. közgyűlés
 2. Elnökség
 3. Felügyelőbizottság
 4. Fegyelmi Bizottság

XII.

A közgyűlés

 1. A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve.
 2. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
 3. az alapszabály módosítása;
 4. az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
 5. a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
 6. az éves költségvetés elfogadása, a vagyoni hozzájárulás mértékének megállapítása;
 7. az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
 8.  a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
 9. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
 10. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
 11.  a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása,
 12. a Fegyelmi Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk
 13. a Felügyelőbizottság és a Fegyelmi Bizottság éves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
 14. területi szövetségbe küldött személy(ek) megválasztása
 15. döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.
 16.  A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.
 17. Az Elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
 18. az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
 19. az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
 20. az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

 1. A közgyűlést 30 napon belül össze kell hívni akkor is, ha
 2. a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével ezt kéri,
 3. a Felügyelőbizottság indítványozza,
 4. A közgyűlést az Elnökség legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval hívja össze. A meghívót írásban, postai úton, vagy ha a tag elektronikus elérhetőségét (e-mail címet) megadta, akkor e-mail címére igazolható módon kell megküldeni, ezzel egyidejűleg az egyesület honlapján közzé kell tenni.
 5. A közgyűlést elsődlegesen az egyesület székhelyére, vagy az Elnökség döntése alapján a székhely szerinti településen található és a közgyűlés megtartására az egyesület létszámához képest alkalmas befogadóképességű helyszínre kell összehívni Indokolt esetben az Elnökség döntése alapján közgyűlés Magyarország területén más helyszínre is összehívható.
 6. A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
 7. A közgyűlési meghívó egyesület honlapján történő közzétételétől számított 5 napon belül a tagok és az egyesület szervei az Elnökhöz címzetten írásban a napirend kiegészítését kérhetik, annak oka és célja megjelölése mellett. A kiegészítés iránti kérelemről az Elnökség dönt. Amennyiben az Elnökség a kérelemről nem dönt, vagy azt elutasítja, arról a közgyűlést a napirend elfogadását megelőzően a kiegészítésre vonatkozó kérelem ismertetése mellett tájékoztatja. A tájékoztatást követően – de még a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően - a közgyűlés külön dönt a napirend kiegészítés tárgyában.
 8. A közgyűlés lebonyolításáért az Elnök a felelős. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult vesz részt. Határozatképtelenség esetén az eredeti napirendek vonatkozásában a megismételt közgyűlést a határozatképtelen közgyűlés meghirdetett időpontjától számított 15 napon belül kell megtartani a 8.) pontban foglaltak figyelembevételével. A megismételt közgyűlés legkorábban a határozatképtelen ülés napján, a meghirdetett időpontot követő 30 perc elteltével tartható meg.
 9. A közgyűlést az Elnök nyitja meg. A megnyitását követően meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően az Elnök javaslatára egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető Elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint a két fős szavazatszámláló bizottságot.
 10. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a levezető Elnök, a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő tag ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntések tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát.
 11. Az egyesület tagjai a közgyűlésen szavazati jogukat személyesen gyakorolhatják.
 12. A közgyűlés határozatát, az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában egyszerű szótöbbséggel – a jelenlévő tagok több mint felének szavazatával - nyílt szavazással hozza.
 13. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges

.Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

 1. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
 2. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
 3. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 4. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 5. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
 6. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 7. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
 8. A jegyzőkönyvben foglalt határozatokról a sorszám, a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának valamint az elfogadásához kapcsolódó szavazati arány feltüntetésével az egyesület Elnöke nyilvántartást vezet.
 9. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti. A határozatokat az Elnökség 15 napon belül az egyesület honlapján közzéteszi. Az egyedi ügyben hozott határozatot az Elnökség a határozathozataltól számított 8 napon belül írásban igazolható módon megküldi az érintettnek.

XIII.

Az Elnökség

 1. Az Elnökség az egyesület 5 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
 2. Az Elnökség tagjai (továbbiakban: vezető tisztségviselők):
  1. elnök
  2. alelnök
  3. titkár
  4. gazdasági felelős
  5. egy elnökségi tag
 3. A vezető tisztségviselőket az egyesület Közgyűlése választja 5 év határozott időtartamra. A vezető tisztségviselőkre az egyesület tagjai és szervei a közgyűlésen tehetnek javaslatot.
 4. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy, vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
 5. A javasolt személy a közgyűlésen előzetesen nyilatkozik arról, hogy a jelölést vállalja és vele szemben a vezetői tisztségviselői megbízatás vonatkozásában kizáró vagy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
 6. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a megválasztott személy által történő elfogadásával jön létre.
 7. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
 8. megbízás időtartamának lejártával;
 9. megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével
 10. visszahívással;
 11. lemondással;
 12. a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
 13. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 14. a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
 15. A Közgyűlés a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.
 16.  vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az Elnökséghez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a vezető tisztségviselői megbízatásáról az Elnök mond le, akkor a másik hat elnökségi taghoz kell intéznie lemondó nyilatkozatát. Ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
 17. Az egyesület vezető tisztségviselői:

 

Az egyesület elnöke:

Váradi József, 2060 Bicske, Kerecsendi utca 11.

Az egyesület alelnöke:

Szolnoki Tamás, 2060 Bicske, Losonczi u.11.

Az egyesület titkára:

Horváth Iván, 2060 Bicske, Szent Imre utca 14.

Az egyesület gazdasági felelőse:

Szőgyi Zoltán, 2060 Bicske, Bányász utca 27.

Az egyesület elnökségi tagja:

Bereczki Sándor, 2060 Bicske, Bethlen Gábor utca 22.

 1. Az Elnökség tagjai nem lehetnek egyidejűleg a Felügyelő illetve a Fegyelmi bizottság tagjai. Az Elnökség, a Felügyelőbizottság és a Fegyelmi Bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói.
 2. A Közgyűlés az Elnök, a titkár és a gazdasági felelős részére a feladatellátással kapcsolatban felmerült költségek ellentételezésére költségtérítést állapíthat meg.
 3. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
 4. az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
 5. a beszámolók - ezen belül különösen a tevékenységről és gazdasági helyzetről szóló kötelező beszámoló - előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;
 6. az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;
 7. átcsoportosítás az egyes költségvetési rovatok között
 8. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
 9. az egyesület jogszabály és alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztásának előkészítése,
 10. a Közgyűlés előkészítése, összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
 11. javaslat a Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
 12. kötelező részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
 13. a tagság nyilvántartása;
 14. az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
 15. az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
 16. az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
 17. a rendes tag felvételéről való döntés.
 18. döntés a halfogási versenyek és más rendezvények időpontjáról, a versenyek feltételeiről, módjáról, díjairól, rendezőiről.
 19. az egyesületet képviselő versenycsapat kijelölése az egyesületen kívüli halfogó versenyekre
 20. döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal
 21. Az Elnökség évente legalább két alkalommal ülésezik.
 22. Az Elnökség ülését 15 napon belül össze kell hívni akkor is, ha azt
 23. az egyesület Elnöke, vagy
 24. az elnökségi tagok legalább egyharmada az ok és cél megjelölésével kéri, vagy
 25.  a Felügyelőbizottság indítványozza.
 26. Az Elnökség ülését az egyesület Elnöke legalább 5 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval hívja össze. A meghívót írásban, postai úton, vagy ha az elnökségi tag elektronikus elérhetőségét (e-mail címet) megadta, akkor e-mail címére igazolható módon kell megküldeni.
 27. Az Elnökség ülésére meg kell hívni a felügyelő és a Fegyelmi bizottság elnökét is.
 28. Az Elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott Elnökségi tagok több mint a fele jelen van, határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
 29. A XII. fejezet 14.) és 18.) pontjában foglalt rendelkezéseket értelemszerűen alkalmazni kell az Elnökség döntéshozatalára is.
 30. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az Elnökség két tagja – jelenlétük esetén a egyesület Elnöke és titkára - ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát.
 31. A jegyzőkönyvben foglalt határozatokról a sorszám, a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának valamint az elfogadásához kapcsolódó szavazati arány feltüntetésével az egyesület Elnöke nyilvántartást vezet.
 32. Az elnökségi határozatokat az Elnök az elnökségi ülésen szóban kihirdeti. A határozatokat az Elnökség 15 napon belül az egyesület honlapján közzéteszi. Az egyedi ügyben hozott határozatot az Elnökség a határozathozataltól számított 8 napon belül írásban igazolható módon megküldi az érintettnek.
 33. Az egyesület Elnöke:
 34. ellátja az egyesület önálló képviseletét,
 35. a gazdasági felelőssel és a titkárral közösen gyakorolja az utalványozási és bankszámla feletti rendelkezési jogot,
 36. összehívja és vezeti az Elnökség ülését, irányítja az Elnökség munkáját,
 37. összeállítja, elkészíti az egyesület és az Elnökség tevékenységéről szóló éves beszámolót,
 38. vezeti a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak nyilvántartását,
 39. szervezi a Közgyűlési és az Elnökségi határozatok végrehajtását,
 40. kapcsolatot tart más társadalmi és érdekképviseleti szervekkel
 41. Az egyesület elnökét távollétében, akadályoztatása esetén az egyesület alelnöke helyettesíti.
 42. Az egyesület titkára:
 43. felelős az egyesület adminisztrációs feladatai végrehajtásáért,
 44. gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség üléseiről készült jegyzőkönyv vezetéséről,
 45. szervezi az egyesület rendezvényeit

  Az egyesület gazdasági felelőse:

 46. intézi az egyesület gazdasági ügyeit,
 47. kezeli az egyesület házipénztárát,
 48. tájékoztatja az elnökséget az egyesület vagyoni, pénzügyi helyzetéről,
 49. elkészíti, összeállítja a gazdasági helyzetről szóló beszámolót,
 50. elkészíti, összeállítja az éves költségvetési javaslatot,
 51. vezeti az egyesület tagnyilvántartását

XIV.

Felügyelőbizottság

 

 1. A Közgyűlés az egyesület működésének és gazdálkodásának, az egyesületi szervek valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának  ellenőrzése érdekében három tagból álló Felügyelőbizottságot hoz létre.
 2. A Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra. A vezető tisztségviselőkre az egyesület tagjai és szervei a közgyűlésen tehetnek javaslatot.
 3. A XIII. fejezet 5.)-6.) pontjában foglaltakat Felügyelőbizottság tagjainak választására is értelemszerűen alkalmazni kell.
 4. Felügyelőbizottsági tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a XIII. fejezet 4.) pontja szerint vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója az egyesület vezető tisztségviselője.
 5. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a XIII. fejezet 7.)-9.) pontja szerinti vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen  alkalmazni azzal, hogy a  felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az Elnökséghez intézi.
 6. A Felügyelőbizottság tagjai:

Felügyelőbizottság elnöke:

Laki Albert, 2060 Bicske, Szt. László u.3.

Felügyelőbizottság tagja:

Reiner István, 2060 Bicske, Jakab utca 18.

Felügyelőbizottság tagja:

Kosiba Károlyné, 2060 Bicske, Bányász u.8.

 1. A Felügyelőbizottság - XIV. Fejezet 1.) pontban jelzett hatáskörébe tartozó - feladatai különösen:
  1. vizsgálja a vagyonkezelésre valamint a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartását,
  2. felülvizsgálja, véleményezi a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket különösen az éves költségvetési beszámolót, éves költségvetési tervet, álláspontjáról a közgyűlést tájékoztatja,
  3. ellenőrzi a bizonylati fegyelem betartását,
  4. évente beszámol tevékenységéről a Közgyűlésnek,
  5. kezdeményezi az Elnökség vagy a Közgyűlés összehívását, amennyiben olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé, továbbá ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;
  6. az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, az egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír-és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja,
  7. értesíti az ügyészséget, ha a törvényes működés helyreállítása érdekében az arra jogosult szerv a szükséges intézkedést felhívás ellenére nem teszi meg;
  8. dönt mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.
 2. A Felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülést a Felügyelőbizottság elnöke legalább 5 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval hívja össze. A meghívót írásban, postai úton, vagy ha a bizottsági tag elektronikus elérhetőségét (e-mail címet) megadta, akkor e-mail címére igazolható módon kell megküldeni.
 3. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésén a szavazati jogában nem korlátozott felügyelőbizottsági tagok több, mint fele jelen van. A Felügyelőbizottság határozatát egyszerű szótöbbséggel – két jelenlévő tag esetén egyhangú - nyílt szavazással hozza.
 4. A XII. fejezet 14.) és 18.) pontjában, valamint a XIII. fejezet 20.)-22.) pontjában foglalt rendelkezéseket értelemszerűen alkalmazni kell a Felügyelőbizottság döntéshozatalára is azzal, hogy a Felügyelőbizottság üléséről szóló jegyzőkönyvet a bizottság két tagja írja alá.

 

XV.

Fegyelmi Bizottság

 

 1. A Közgyűlés a tagok jogszabályt, alapszabályt vagy egyesületi határozatot sértő vagy az egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartása esetén alkalmazható jogkövetkezmények megállapítása és eljárás lefolytatása érdekében 3 tagból álló Fegyelmi Bizottságot hoz létre.
 2.  Fegyelmi Bizottság tagjait a Közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra. A Fegyelmi Bizottság tagjaira az egyesület tagjai és szervei a közgyűlésen tehetnek javaslatot.
 3. A  XIII. fejezet 5.)-6.) pontjában foglaltakat a Fegyelmi Bizottság tagjainak választására is értelemszerűen alkalmazni kell.
 4. Fegyelmi Bizottsági tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Fegyelmi Bizottság tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
 5. A Fegyelmi Bizottsági tagság megszűnésére a XIII. fejezet 7.)-9.) pontja szerinti vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy a Fegyelmi Bizottsági tag lemondó nyilatkozatát az Elnökséghez intézi.
 6. A Fegyelmi Bizottság tagjai:

          Fegyelmi Bizottság elnöke:

Molnár Rezső, 2060 Bicske, Apponyi A.u.27.

Fegyelmi Bizottság tagja:

Kincses Krisztián, 2060 Bicske, Kisfaludy u.25.

Fegyelmi Bizottság tagja:

Kiss Csaba, 2060 Bicske, Arany János u.36.

 1. A Fegyelmi Bizottság szükség szerint – az elkövetett fegyelmi vétségek függvényében -ülésezik. Az ülést a Fegyelmi Bizottság elnöke hívja össze legalább 5 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval hívja össze. A meghívót írásban, postai úton, vagy ha a bizottsági tag elektronikus elérhetőségét (e-mail címet) megadta, akkor e-mail címére igazolható módon kell megküldeni.
 2. A Fegyelmi Bizottság határozatképes, ha az ülésén a  szavazati jogában nem korlátozott bizottsági tagok több, mint fele jelen van.
 3. A Fegyelmi Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, melyet a bizottság két tagja ír alá.
 4. A Fegyelmi Bizottság eljárására egyebekben a VII. fejezetben foglaltak az irányadóak.
 5. A Fegyelmi Bizottság évente beszámol tevékenységéről és döntéseiről a Közgyűlésnek.

XVI.

Vegyes és Záró rendelkezések
 1. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és az Ectv. rendelkezései az irányadóak.
 2. Az ügyészség az Ectv. 11. § (1) bekezdése alapján törvényességi ellenőrzést, a bíróság a Ptk. 3:34 § (1) bekezdése alapján törvényességi felügyeletet lát el az egyesület felett.
 3. Az eredeti alapszabályt az alakuló Közgyűlés 1972. március 1-jén jóváhagyta.

 

Záradék:

 

A módosított alapszabályt 1989.07.13-án, 264/1989., valamint 2006.01.24-én, 264/2006., valamint 2011.01.13-án, 264/2011. számú határozatával a közgyűlés jóváhagyta.

A 2016/0124 számú határozatával elfogadott módosítás a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 11. §-ában szabályozott, Ptk-nak történő megfeleltetést szolgálja. Az alapszabály jelen módosítása nem érinti az egyesület célját, feladatát, az egyesület választott tisztségviselőinek személyét.

Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a fent hivatkozott határozatokkal elfogadott alapszabály módosítások hatályos tartalmának.

Bicske, 2016. január24.

 

 

 

 

 

                      Váradi József                                                                    Horváth Iván

                        H.E. elnök                                                                         H.E. titkár